Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, overeenkomst
en transactie tussen Schoonheidssalon@Christel en een cliënt, waarop de salon deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele door de cliënt gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is
alleen mogelijk als partijen dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Schoonheidssalon@Christel is altijd gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.

Artikel 2: Inspanningen
2.1 Schoonheidssalon@Christel zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van
de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon@Christel zal zoveel
als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon@Christel melden, waarbij
het afmelden op zondag niet mogelijk is. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig
nakomt, mag Schoonheidssalon@Christel het gehele honorarium van de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
3.2 Schoonheidssalon@Christel is gerechtigd om de in lid 1 genoemde bedragen per
factuur bij cliënt in rekening te brengen. Deze factuur zal in beginsel per e-mail aan cliënt
worden verzonden. Indien dit niet mogelijk is zal cliënt de factuur per gewone post
ontvangen.
3.3 Schoonheidssalon@Christel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Daarnaast zal Schoonheidssalon@Christel vakanties tijdig melden aan de cliënt.
3.4 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij
gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en
jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Betaling
4.1 Schoonheidssalon@Christel vermeldt alle prijzen van behandelingen en
producten zichtbaar in de salon en op de website van de salon. De gemelde prijzen zijn
inclusief btw. Schoonheidssalon@Christel vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de
ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website van de salon. Aanbiedingen
in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en
niet in combinatie met andere aanbiedingen te gebruiken.
4.2 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de
behandeling en eventuele producten bij voorkeur met pin of contant te voldoen. Betaling in
termijnen is niet mogelijk. Voldoet cliënt niet aan deze verplichting, dan is
Schoonheidssalon@Christel gerechtigd het verschuldigde bedrag en alle bijkomende
kosten om het bedrag te innen, per factuur bij cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Personeel in de salon
5.1 Schoonheidssalon@Christel heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de studio dit voor
een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

Artikel 6: Gegevens & privacy
6.1 De cliënt voorziet Schoonheidssalon@Christel uiterlijk tijdens de eerste
behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Cliënt zal hiertoe het door
Schoonheidssalon@Christel gehanteerde intake formulier volledig naar waarheid invullen
en ondertekenen. Indien er zich veranderingen voor doen met betrekking tot de door cliënt
verstrekte gegevens, dient cliënt Schoonheidssalon@Christel hiervan zo spoedig mogelijk
op de hoogte te stellen.
6.2 Schoonheidssalon@Christel neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in
een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon@Christel
behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon@Christel zal gegevens van de cliënt
niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de
cliënt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Schoonheidssalon@Christel.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Schoonheidssalon@Christel is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon@Christel verplicht is
de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Schoonheidssalon@Christel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
8.2 Schoonheidssalon@Christel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie op het intake formulier, dan wel voor onjuiste en/of onvolledige
informatie met betrekking tot het intake formulier, die naderhand wordt verstrekt door
cliënt.
8.3 Schoonheidssalon@Christel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de
studio.
8.4 De aansprakelijkheid van Schoonheidssalon@Christel is te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Schoonheidssalon@Christel in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, te
vermeerderen met het door Schoonheidssalon@Christel te betalen eigen risico.

Artikel 9: Garantie
9.1 Schoonheidssalon@Christel geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de
behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Schoonheidssalon@Christel geadviseerd
    heeft gebruikt.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
    opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 10: Beschadiging & diefstal
10.1 Schoonheidssalon@Christel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding
te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Schoonheidssalon@Christel meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11: Klachten
11.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze
zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld
worden aan de eigenaar van de salon. Schoonheidssalon@Christel moet de klager binnen
vijf werkdagen (buiten vakantie’s) adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is,
zal Schoonheidssalon@Christel de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en
de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon@Christel en klager niet
tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de
wetgever of mediator.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag
12.1 De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen
aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk
gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon@Christel het recht de cliënt de toegang tot
de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13: Recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon@Christel en de cliënt is
Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met
Schoonheidssalon@Christel gesloten overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
13.3 Deze voorwaarden staan vermeld op de website van de salon, worden bij de
intake besproken met de cliënt en zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Utrecht. Tevens worden de voorwaarden op verzoek toegezonden.
13.4 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van de totstandkoming van de overeenkomst.